Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01
Установа Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу” за ЄДРПОУ 05537940
Територія Першотравневий за КОАТУУ 7310136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Професійно-технічна освіта за КВЕД 85.32
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
Звіт
про рух грошових коштів
за 2018 рік
Форма №3-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від обмінних операцій:
бюджетні асигнування 3000 13 742 421 11 436 445
надходження від надання послуг (виконання робіт) 3005 176 536 201 874
надходження від продажу активів 3010
інші надходження від обмінних операцій 3015 29 977 74 852
Надходження від необмінних операцій:
податкові надходження 3020
неподаткові надходження 3025
трансферти, з них: 3030
кошти трансфертів, отримані від органів  державного управління 3031
надходження до державних цільових фондів 3040
інші надходження від необмінних операцій 3045 58 841 78 298
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями 3050 13 112
Інші надходження 3090 99 941 2 614
Усього надходжень від операційної діяльності 3095 14 107 716 11 794 083
Витрати за обмінними операціями:
витрати на  виконання бюджетних програм 3100 11 578 689 9 841 273
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 3110 137 791 316 587
витрати з продажу активів 3115
інші витрати за обмінними операціями 3120 6 671 43 731
Витрати за необмінними операціями:
трансферти, з них: 3125
201900000007031699 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 1 з 3
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів 3126
інші витрати за необмінними операціями 3130 2 299 794 1 596 372
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями 3135 4 851
Інші витрати 3180 99 941
Усього витрат від операційної діяльності 3190 14 122 886 11 797 963
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -15 170 -3 880
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від продажу:
фінансових інвестицій 3200
основних засобів 3205
інвестиційної нерухомості 3210
нематеріальних активів 3215
незавершених капітальних інвестицій 3220
довгострокових біологічних активів 3225
Надходження цільового фінансування 3230 2 343 263 9 896
Інші надходження 3235
Усього надходжень від інвестиційної діяльності 3240 2 343 263 9 896
Витрати на придбання:
фінансових інвестицій 3245
основних засобів 3250 2 343 263
інвестиційної нерухомості 3255
нематеріальних активів 3260
незавершених капітальних інвестицій 3265
довгострокових біологічних активів 3270
Інші витрати 3285
Усього витрат від інвестиційної діяльності 3290 2 343 263
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 9 896
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
повернення кредитів 3300
отримання позик 3305
отримання відсотків (роялті) 3310
Інші надходження 3340
Усього надходжень від фінансової діяльності 3345
Витрати на:
надання кредитів 3350
погашення позик 3355
сплату відсотків 3360
Інші витрати 3380
Коригування 3385
Усього витрат від фінансової діяльності 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -6 909 6 016
Залишок коштів на початок року 3405 174 247 178 127
Залишок коштів отриманий 3410
Залишок коштів перерахований 3415
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3420
Залишок коштів на кінець року 3425 167 338 174 247
* Надходження в натуральній формі
201900000007031699 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 2 з 3
* Витрати в натуральній формі
Керівник (посадова особа) Савчук ВМ
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Мицак ТІ